Terug
Gepubliceerd op 07/12/2023

Besluit  Gemeenteraad

do 30/11/2023 - 20:00

Reglement aanrekenen kosten ten gevolge van betalingsherinneringen: goedkeuring aanpassing

Aanwezig: Serge Verhaeghe, voorzitter
Veerle Geerinckx, burgemeester
Greta Lauwers, Dirk Van Roey, Dominique Van Haesendonck, Tim Borteel, Joeri Van den Brande, schepenen
Kathleen Goovaerts, voorzitter BCSD/schepen
Bart Coopman, Alex Heyvaert, Koen Vandermeiren, Katia De Vreese, Kristel Van Praet, Tom Dehaene, Werner Keersmaekers, Carla Vandervorst, Erik Moens, Peggy Muyldermans, Anneleen Kempeneers, Diana Behets, Rozita Vervoort, Marie Louise Goovaerts, Billy Debacker, Bruno Lesage, Marc De Fraeye, raadsleden
Jocelyn Bruggeman, algemeen directeur
Verontschuldigd: Bart Nobels, Ilse Van de Velde, raadsleden
Voorgeschiedenis
  • Het retributiereglement voor het aanrekenen van diverse kosten ten gevolge van betalingsherinneringen werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 24 oktober 2019.
Feiten/context
  • De bescherming van de consument werd verankerd in nieuwe regelgeving, met name door invoeging van boek XIX 'schulden van de consument' in het Wetboek van economisch recht en is van toepassing op iedere betalingsachterstand van een schuld van een consument aan een onderneming. Lokale besturen worden binnen deze wet beschouwd als onderneming voor wat betreft hun activiteiten die geen deel uitmaken van hun wettelijke opdracht van algemeen belang.
  • Deze nieuwe regelgeving legt bepaalde bovengrenzen op voor het vorderen van verwijlintresten en forfaitaire vergoedingen bij de consument. 
  • De hoofdsom wordt gevorderd voor rekening van de gemeente, de forfaitaire vergoeding voor rekening van het incassobureau. 
  • Het incassobureau werkt volgens het 'geen oplossing, geen betaling' principe.
Juridische grond
  • Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikelen 40, 41 §2, 14°.
  • De wet van 4 mei 2023 houdende invoeging van boek XIX 'Schulden van de consument' in het Wetboek van economisch recht.
  • De omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit.
Motivering
  • Het huidige retributiereglement voor het aanrekenen van diverse kosten ten gevolge van betalingsherinneringen dient in overeenstemming te worden gebracht met de nieuwe regelgeving. 
Budgettaire impact
  • Geen.
Publieke stemming
Aanwezig: Serge Verhaeghe, Veerle Geerinckx, Greta Lauwers, Dirk Van Roey, Dominique Van Haesendonck, Tim Borteel, Joeri Van den Brande, Kathleen Goovaerts, Bart Coopman, Alex Heyvaert, Koen Vandermeiren, Katia De Vreese, Kristel Van Praet, Tom Dehaene, Werner Keersmaekers, Carla Vandervorst, Erik Moens, Peggy Muyldermans, Anneleen Kempeneers, Diana Behets, Rozita Vervoort, Marie Louise Goovaerts, Billy Debacker, Bruno Lesage, Marc De Fraeye, Jocelyn Bruggeman
Voorstanders: Serge Verhaeghe, Veerle Geerinckx, Greta Lauwers, Dirk Van Roey, Dominique Van Haesendonck, Tim Borteel, Joeri Van den Brande, Kathleen Goovaerts, Bart Coopman, Alex Heyvaert, Koen Vandermeiren, Katia De Vreese, Kristel Van Praet, Tom Dehaene, Werner Keersmaekers, Carla Vandervorst, Erik Moens, Peggy Muyldermans, Anneleen Kempeneers, Diana Behets, Rozita Vervoort, Marie Louise Goovaerts, Billy Debacker, Bruno Lesage, Marc De Fraeye
Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:

Artikel 1. De gemeenteraad keurt het retributiereglement betreffende aanrekenen van kosten ten gevolge van betalingsherinnering goed.

Art. 2. Dit reglement treedt in werking op 1 december 2023 en eindigt op 31 december 2025.

Art. 3. Het reglement tot vaststelling van een retributie voor het aanrekenen van diverse kosten ten gevolge van betalingsherinneringen, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 24 oktober 2019,  wordt ingetrokken.