Terug
Gepubliceerd op 29/12/2022

Besluit  Gemeenteraad

do 22/12/2022 - 20:00

Belastingreglement op het afleveren van administratieve stukken: hernieuwing

Aanwezig: Serge Verhaeghe, voorzitter
Veerle Geerinckx, burgemeester
Dirk Van Roey, Dominique Van Haesendonck, Tim Borteel, Joeri Van den Brande, schepenen
Kathleen Goovaerts, voorzitter BCSD/schepen
Luk Van Biesen, Bart Coopman, Bart Nobels, Koen Vandermeiren, Katia De Vreese, Kristel Van Praet, Tom Dehaene, Patrick Van Den Bosch, Ilse Van de Velde, Werner Keersmaekers, Carla Vandervorst, Erik Moens, Anneleen Kempeneers, Cédrique Moens, Diana Behets, Rozita Vervoort, Marie Louise Goovaerts, raadsleden
Jocelyn Bruggeman, algemeen directeur
Verontschuldigd: Greta Lauwers, schepenen
Alex Heyvaert, Peggy Muyldermans, raadsleden
Voorgeschiedenis
 • De gemeenteraad keurde op 25 november 2021 het reglement houdende vaststelling van de gemeentebelasting op het afleveren van administratieve stukken goed.
Feiten/context
 • De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken stuurde op 19 oktober 2022 een brief naar gemeente Zemst over de geïndexeerde tarieven van de vergoedingen ten laste van de gemeente voor de uitreiking van identiteitskaarten, kidskaarten en bepaalde verblijfsdocumenten voor vreemdelingen.
 • Tot op heden rekende de gemeente die gestegen kosten niet door aan de burger.
 • Naast de productiekost betaalt de burger ook een gemeentebelasting op het afleveren van deze kaarten. We stellen vast dat de werkingskosten voor de gemeente het afgelopen jaar sterk zijn gestegen. Bovendien blijkt uit een vergelijking met de naburige gemeenten, dat de tarieven in Zemst voor deze producten erg laag zijn en de gestegen kosten voor de gemeente nauwelijks dekken. Het college stelt daarom voor om de tarieven aan te passen aan de gestegen kosten, met ingang van 1 januari 2023. 
Juridische grond
 • De Grondwet, artikel 170 §4.
 • Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikelen 40, 41 tweede lid, 14°, 287 en 288.
 • Het ministerieel besluit van 15 maart 2013 tot vaststelling van het tarief van de vergoedingen ten laste van de gemeenten voor de uitreiking van de elektronische identiteitskaarten voor Belgen, de elektronische identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen onder de twaalf jaar en de elektronische kaarten en elektronische verblijfsdocumenten, afgeleverd aan vreemde onderdanen, en de biometrische kaarten en biometrische verblijfstitels, afgeleverd aan vreemde onderdanen van de derde landen.
 • Het besluit van de gemeenteraad van 25 november 2021 houdende vaststelling van de gemeentebelasting op het afleveren van administratieve stukken.
Motivering
 • De federale kostprijs voor het afleveren van administratieve stukken (eID, Kids-ID, VeID) is sterk verhoogd. De budgettaire ruimte om die kostprijsverhoging op te vangen binnen de bestaande tarieven is anderzijds geslonken. Bovendien zijn ook de gemeentelijke werkingskosten voor het afleveren van deze producten gestegen.
  Met het oog op een gezond budgettair beleid is het aangewezen om de gemeentebelasting op het afleveren van een aantal administratieve producten te herzien met ingang van 1 januari 2023.
Budgettaire impact
 • De inkomsten van deze gemeentebelasting worden gekoppeld aan jaarbudgetrekening 2023/GBB/0020-00/731500/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN en volgende jaren.
Publieke stemming
Aanwezig: Serge Verhaeghe, Veerle Geerinckx, Dirk Van Roey, Dominique Van Haesendonck, Tim Borteel, Joeri Van den Brande, Kathleen Goovaerts, Luk Van Biesen, Bart Coopman, Bart Nobels, Koen Vandermeiren, Katia De Vreese, Kristel Van Praet, Tom Dehaene, Patrick Van Den Bosch, Ilse Van de Velde, Werner Keersmaekers, Carla Vandervorst, Erik Moens, Anneleen Kempeneers, Cédrique Moens, Diana Behets, Rozita Vervoort, Marie Louise Goovaerts, Jocelyn Bruggeman
Voorstanders: Serge Verhaeghe, Veerle Geerinckx, Dirk Van Roey, Dominique Van Haesendonck, Tim Borteel, Joeri Van den Brande, Kathleen Goovaerts, Luk Van Biesen, Bart Coopman, Bart Nobels, Koen Vandermeiren, Katia De Vreese, Kristel Van Praet, Tom Dehaene, Patrick Van Den Bosch, Ilse Van de Velde, Werner Keersmaekers, Carla Vandervorst, Erik Moens, Anneleen Kempeneers, Cédrique Moens, Diana Behets, Rozita Vervoort, Marie Louise Goovaerts
Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:

Artikel 1. De raad keurt het bijgevoegde reglement houdende vaststelling van een belasting op administratieve stukken goed.

Art. 2. Het besluit van de gemeenteraad van 25 november 2021 houdende de gemeentebelasting op het afleveren van administratieve stukken wordt opgeheven en vervangen door het bijgevoegde reglement.

Art. 3. Het reglement treedt in werking op 1 januari 2023, voor een termijn van drie jaar, en eindigt aldus op 31 december 2025.