Terug
Gepubliceerd op 06/04/2023

Besluit  Gemeenteraad

do 30/03/2023 - 20:00

Retributiereglement op de inzameling, het hergebruik, de recyclage, de nuttige toepassing en de verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen: goedkeuring hernieuwing

Aanwezig: Serge Verhaeghe, voorzitter
Veerle Geerinckx, burgemeester
Greta Lauwers, Dirk Van Roey, Dominique Van Haesendonck, Tim Borteel, Joeri Van den Brande, schepenen
Kathleen Goovaerts, voorzitter BCSD/schepen
Bart Coopman, Alex Heyvaert, Bart Nobels, Koen Vandermeiren, Katia De Vreese, Kristel Van Praet, Ilse Van de Velde, Carla Vandervorst, Erik Moens, Peggy Muyldermans, Anneleen Kempeneers, Diana Behets, Rozita Vervoort, Marie Louise Goovaerts, Billy Debacker, Bruno Lesage, Marc De Fraeye, raadsleden
Jocelyn Bruggeman, algemeen directeur
Verontschuldigd: Tom Dehaene, Werner Keersmaekers, raadsleden
Voorgeschiedenis
 • Het belastingreglement op de inzameling, het hergebruik, de recyclage, de nuttige toepassing en de verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 27 november 2019.
Feiten/context
 • Incovo wenst het huidige belastingreglement op de inzameling, het hergebruik, de recyclage, de nuttige toepassing en de verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen te  wijzigen en om te vormen naar een retributiereglement. 
 • De wijzigingen betreffen:
  • technische elementen met als voornaamste doel om in lijn in te zijn met de Vlaamse regelgeving (Vlarema);
  • de mogelijkheid bieden om op regelmatige basis de afvaltarieven aan te passen zodat de kloof tussen kostprijs en tarief voldoende klein blijft.
 • De intercommunale Incovo blijft inzetten op verbeterd sorteergedrag en afvalpreventie, zodat de globale kost voor de inwoners verder kan dalen. 
 • De ruime vrijstelling voor aanvoer van recycleerbaar afval op de recyclageparken blijft behouden en kan niet zonder toestemming van de gemeenteraad worden gewijzigd. Voor 15 andere afvalsoorten blijft de gratis aanvoer op het recyclagepark van kracht.
 • De opmaak van dit reglement kadert in de meerjarenplanning 2020-2025 onder doelstelling 5. Kwalitatieve en authentieke leefomgeving - actieplan 5.6. Verminderen zwerfvuil en afval - actie 5.6.4. Samenwerken met Incovo ter realisatie van de doelstellingen van OVAM.
Juridische grond
 • Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 41, 14°.
 • Het Invorderingswetboek van 13 april 2019.
 • Het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM).
 • Het decreet van 30 mei 2008 over de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen.
 • Het materialendecreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen.
 • Het besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA), met latere wijzigingen. 
 • De omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 met gecoördineerde onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit, in het bijzonder 1.3 Beslissingsbevoegdheid.
 • Het uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval van 16 september 2016.
 • Het addendum aan het uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 12 juni 2020. 
Motivering
 • De Vlaamse regelgeving verplicht lokale besturen om in de aanrekening van dienstverlening rond huishoudelijk afval de werkelijke kost aan te rekenen. In deze optiek worden de afvaltarieven best als retributie verrekend eerder dan als contantbelasting.
 • In tijden van sterke inflatie en onstabiele grondstoffenmarkten is het aangewezen om de afvaltarieven voldoende regelmatig aan te passen zodat de kloof tussen kostprijs en tarief voldoende klein blijft en de verrekening van de kostaanpassingen zonder al te grote schokken verloopt.
 • Het is juridisch mogelijk en praktisch ook aangewezen om de aanpassing van de tarieven te delegeren naar het college:  de raad van bestuur van Incovo zal zich hiervoor baseren op de kostprijscalculatie van de intercommunale conform Vlarema, zonder doorrekening van de overheadkosten. De doorvoering van deze aanpassingen gebeurt in de toekomst door het college.
Budgettaire impact
 • Geen.
Publieke stemming
Aanwezig: Serge Verhaeghe, Veerle Geerinckx, Greta Lauwers, Dirk Van Roey, Dominique Van Haesendonck, Tim Borteel, Joeri Van den Brande, Kathleen Goovaerts, Bart Coopman, Alex Heyvaert, Bart Nobels, Koen Vandermeiren, Katia De Vreese, Kristel Van Praet, Ilse Van de Velde, Carla Vandervorst, Erik Moens, Peggy Muyldermans, Anneleen Kempeneers, Diana Behets, Rozita Vervoort, Marie Louise Goovaerts, Billy Debacker, Bruno Lesage, Marc De Fraeye, Jocelyn Bruggeman
Voorstanders: Serge Verhaeghe, Veerle Geerinckx, Greta Lauwers, Dirk Van Roey, Dominique Van Haesendonck, Tim Borteel, Joeri Van den Brande, Kathleen Goovaerts, Ilse Van de Velde, Carla Vandervorst, Diana Behets, Rozita Vervoort, Marie Louise Goovaerts, Marc De Fraeye
Onthouders: Bart Coopman, Alex Heyvaert, Bart Nobels, Koen Vandermeiren, Katia De Vreese, Kristel Van Praet, Erik Moens, Peggy Muyldermans, Anneleen Kempeneers, Billy Debacker, Bruno Lesage
Resultaat: Met 14 stemmen voor, 11 onthoudingen
Besluit:
Artikel 1.  De raad keurt het retributiereglement op de inzameling, het hergebruik, de recyclage, de nuttige toepassing en de verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen goed.

Art.2.  Dit reglement vervangt integraal het belastingreglement op de inzameling, het hergebruik, de recyclage, de nuttige toepassing en de verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen van 27 november 2019.